18 محصول
 • دستگاه دوخت DS-E335 کانگرو

  92,000 تومان
 • دستگاه دوخت DS-45 کانگرو

  120,000 تومان
 • سوزن دوخت صحافی 23/17 کانگرو

  60,000 تومان
 • ماشین دوخت 23S17 کانگرو

  2,130,000 تومان
 • ماشین دوخت B9 کانگارو

  138,000 تومان
 • ماشین دوخت DS-12S17 کانگرو

  1,080,000 تومان
 • ماشین دوخت DS-23S13QL کانگرو

  780,000 تومان
 • ماشین دوخت DS-23S15 FL کانگرو

  1,790,000 تومان
 • ماشین دوخت DS-23S24 FL کانگرو

  2,300,000 تومان
 • ماشین دوخت HD-23S24 کانگرو

  890,000 تومان