13 محصول
 • گیره کاغذ بسته 12 عددی سایز 32

  تماس بگیرید
 • گیره دوبل سایز 19 بسته 12 عددی دلی

  تماس بگیرید
 • گیره دوبل سایز 32 بسته 25 عددی دلی

  تماس بگیرید
 • گیره دوبل سایز 41 بسته 24 عددی دلی

  تماس بگیرید
 • گیره کاغذ سایز 25 بسته12عددی

  18,000 تومان
 • گیره دوبل سایز 25 بسته12 عددی پنتر

  تماس بگیرید
 • گیره دوبل سایز 19بسته12 عددی پنتر

  تماس بگیرید