کابل USB پرینتر دی-نت طول 1.5 متر


کابل استاندارد پرینتر به طول 1.5 متر