جنس این پوشه دوار مقوایی میباشد .

این پوشه ها بخاطر لبه هایی که دارند پیدا کردنشان در کشوهای مدارک بسیار راحت است .