دستگاه چسب گرم صنعتی AX S60-A3 از نحوه ی چسب زنی خورشیدی و خط زن عطف جلد بهره میبرد.این دستگاه در کمتر از 35 دقیقه گرم میشود و سرعت آن برابر 200 الی 400 کتاب است که  قابلیت کار کردن تا ضخامت 60 میلی متر را دارد.